[tp lang=”my” only=”y”]သင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ခုိင္မာဖုိ႔ IFOMS နဲ႕ အတူရပ္တည္စို႔။[/tp] [tp lang=”en” only=”y”]Fighting Together For Your Rights Stand With IFOMS[/tp]
HISTORY OF IFOMS

[tp lang=”my” only=”y”]ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သေဘၤာသားဦးေရမွာ ၁၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အမွန္တကယ္သေဘၤာေပၚတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သေဘၤာသားမ်ားဦးေရမွာ ၃၀၀၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။ ျမန္မာသေဘၤာသားအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူမရရွိဘဲ နိမ့္ပါးေသာလစာ ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိေသာသေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရသည္။ မွတ္ပံုတင္ သေဘၤာသားဦးေရမ်ားျပားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေသာဦးေရမွာ လြန္စြာနည္းပါးျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အခ်ဳိ႕ေသာသေဘၤာကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သေဘၤာသားမ်ားအား ဂုတ္ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းအေျခအေန ဆိုးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား စုေပါင္း၍ [/tp][tp lang=”en” only=”y”] Although there are about 100,000 registered seafarer in Myanmar, seafarers serving on board are about 30,000 in reality. Most of Myanmar seafarers are serving with low wages and unsecure work-place having no rights under the international standard. Some crooked crewing agents are exploiting the seafarers taking chances of rare job opportunities in Myanmar. To protect those bad situation, some Myanmar seafarers organized and founded the Independent Federation of Myanmar seafarers (IFOMS) on 3rd June, 2014. The purpose of federation is [/tp]

 • [tp lang=”my” only=”y”]မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္၊ [/tp][tp lang=”en” only=”y”] To protect the rights of seafarers[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၲရယ္ကင္းရွင္း၍ လံုၿခံဳမႈရရွိေစရန္၊[/tp][tp lang=”en” only=”y”] To get the safety working condition[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားအတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္၊[/tp][tp lang=”en” only=”y”] To get full rights with compensation [/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IFOMS) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လ၊ ၃ ရက္ေန႔တြင္ သေဘၤာသားမ်ားစုေပါင္း၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ [/tp][tp lang=”en” only=”y”] To promote job opportunities [/tp]
MISSION
 • [tp lang=”my” only=”y”]ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ားကို စုစည္း၍ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ရန္။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To organize and represent Burmese seafarers of all grades into a democratic and transparent maritime federation.[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသမဂၢမ်ား ႏွင့္ နီးကပ္စြာလက္တြဲဆာင္ရြက္ၿပီး ရပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိကာကြယ္ရန္၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To work closely with international labor federations and maritime unions globally to protect the rights of all seafarers and improve standards across the maritime industry.[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]IFOMS ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အဆင့္အတန္း၊ လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာ မည္သည့္ခြဲျခားမႈမွ်မရွိပဲ ေလးစားစြာဆက္ဆံရန္။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To treat all members of IFOMS with dignity and respect and without prejudice and discrimination.[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]IFOMS ၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ႐ိုေသေလးစား စြာလိုက္နာရန္။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To promote individual members’ abilities and their participation in their federation.[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အရည္အခ်င္းကိုတုိးတက္ေအာင္ျမွင့္တင္ေပးၿပီး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းဆာင္ရြက္ရန္။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To promote the safety and well-being of members and their families within IFOMS regulations.[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ည္းဥပေဒအတြင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To protect seafarers’ rights and to pursue legitimate claims on behalf of members of IFOMS.[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ တရားနည္းလမ္းက်ေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကိုယ္စားေတာင္းဆိုေပးရန္။[/tp] [tp lang=”en” only=”y”] To protect the rights of members[/tp]
 • [tp lang=”my” only=”y”]အလုပ္ရွင္ ႏွင့္ အလုပ္သမားၾကားေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို အတတ္ႏုိင္ဆံုးျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။[/tp][tp lang=”en” only=”y”]To promote wherever possible harmonious working relationships between employee and employer.[/tp]
VISION

[tp lang=”en” only=”y”]IFOMS is an independent and democratic trade union federation campaigning in solidarity with international unions/federations to protect the rights of maritime workers and improve the quality of life for all Myanmar seafarers. [/tp][tp lang=”my” only=”y”]IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား / ေရေၾကာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဘဝအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္၊ ႏုိင္ငံတကာမွ သမဂၢ / အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာပူေပါင္းတိုက္ပြဲဝင္ရန္ ဒီိမိုကေရစီနည္းလမ္းတက် လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။[/tp]

Up to date

ITF Seafarers’ Bulletin

ITF Seafarers' Bulletin

ITF – ILO MLC 2006 Seminar

ITF - ILO MLC 2006 Seminar

ITF General Secretary Stephen Cotton with IFOMS President Zaw Aung and IFOMS General Secretary Aung Kyaw Linn

Yoshihiro Shimmi, All-Japan Seamen’s Union

Dean Summers, Maritime Union of Australia

KPI President and ITF Asia/Pacific Regional Chair Hanafi Rustandi

Useful Links

ITF-Logo


Trust_logo


SIU-Logo


VERDI-Farbe_ohne-Schriftzug


MUA_Wheel_1872_MAIN_LOGO