Your Legal Rights

သင့္အခြင့္အေရးကိုသိပါရဲ႕လား!

သင့္အခြင့္အေရးဟုဆိုရာတြင္ပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ၿပီး အခြင့္အေရးမ်ားပိုရေနတာရွိႏိုင္သလို တစ္ခါတစ္ရံ ရွင္းျပ၍မရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးလည္းရွိေနႏိုင္သည့္အတြက္ သေဘၤာသားမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ လွ်င္လည္းရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။

ဥပေဒအရေျဖရွင္းရမည့္ျပသနာျဖစ္ၿပီဆိုပါက အေျခအေနအေသးစိတ္ကို ေဆြးေႏြးေပးႏိုင္မည့္ ေရွ႕ေန၊ သင္အဖြဲ႕ဝင္ထားသည့္သမဂၢတို႔ထံမွအၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံရန္လိုသည္။

ယခုသတင္းအခ်က္အလက္သည္ ေယဘုယ်သေဘာအၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

သေဘၤာသားအခြင့္အေရးရရွိမည့္အဓိကရင္းျမစ္မ်ား –

Flag State law

သေဘၤာတစ္စင္းတြင္ ၎သေဘၤာကိုခုတ္ေမာင္းခြင့္ေပးထားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္အလံရွိသည္။ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာဥပေဒအရ သေဘၤာ၏တည္ေနရာကိုထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ သေဘၤာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ဥပေဒကို Flag State ဥပေဒကသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ သေဘၤာသားမွန္လွ်င္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေစ သေဘၤာ ေရာက္ရွိေနသည့္ Flag State ဥပေဒအတိုင္း ၎သေဘၤာသားကိုကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ပနားမားအလံတင္သေဘၤာမွ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ဳိးသေဘၤာသားျဖစ္ပါက ပနားမားႏိုင္ငံ၏ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထား သည့္အခြင့္အေရးမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိအလုပ္လုပ္ေနေသာသေဘၤာ၏အလံကို အၿမဲသတိ ထားပါ။ လိုအပ္ပါက Flag State ၏ဥပေဒအေၾကာင္း စံုစမ္းေမးျမန္းထားပါ။

Port State Law

သေဘၤာဆိပ္ကမ္းကပ္ခ်ိန္တြင္ ဆိုက္ကပ္သည့္ သေဘၤာအား Port State ကအာဏာျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါက (ဥပမာ သေဘၤာေပၚတြင္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပြားျခင္း) သေဘၤာေပၚတြင္ျဖစ္ပြားသည့္အေရးကိစၥမ်ားကို port state ကၾကားဝင္ေျဖရွင္းျခင္းမရွိေပ။ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ တရားစီရင္ေရးပံုစံမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ဥပမာ လစာမရ၍ ဥပေဒအရတိုင္ၾကားလိုပါက Port State ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားတြင္ တုိ္င္ၾကားႏိုင္သည္။ လိုအပ္ပါက Port State တြင္ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာၿပီး အကူအညီ ေတာင္းပါ။

Your home State

အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္စာခ်ဳပ္ကိုဥပေဒအတိုင္းခ်ဳပ္ဆိုထားပါက Home State တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို အားကိုးႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္သင္ဒုကၡေရာက္ေနၿပီဆိုပါက မိခင္ႏိုင္ငံက သက္ဆိုင္ရာသံရံုးႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဆြးေႏြး အၾကံေပးႏို္င္မည့္သံရံုးအရာရွိမ်ား၏အကူအညီေတာင္းခံပါ။

Your contract of employment

အလုပ္ခန္႔အပ္သည့္စာခ်ဳပ္သည္ မိမိႏွင့္အလုပ္ရွင္ၾကားတြင္ရွိသည္အခြင့္အေရးမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးသား ထားျခင္းျဖစ္သည္။ (၁) ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ၊ (၂) အလုပ္သမားသမဂၢ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ား အသင္းကထုတ္ျပန္ထားေသာ CBA ၊ (၃) အစိုးရကအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာစာခ်ဳပ္ပံုစံ ( ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ၏ POEA ကဲ့သို႔စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ Ocean Going သေဘၤာေပၚတြင္ဖိလစ္ပိုင္သေဘၤာသားမ်ား အလုပ္ခန္႔ အပ္ေရးအတြက္ညႊန္ၾကားထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ သင့္စာခ်ဳပ္သည္ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္တုိက္ရိုက္ပတ္သက္ႏိုင္သကဲ့သို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကိုယ္စား လွယ္ သို႔မဟုတ္ သေဘၤာပိုင္ရွင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အျခားေသာကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ႏွွင့္လည္း ပတ္သက္ ႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ စီစဥ္ထားေစကာမူ စာခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးသည္ သင့္အခြင့္ အေရးကိုကာကြယ္ေပးႏို္င္ရ မည္။အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ားအားလံုးမွာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္တြင္ေရးသားထား သည့္မိမိအခြင့္အေရးမ်ားကိုသေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ဖတ္ရႈၿပီးယင္းစာခ်ဳပ္မိတၱဴကိုယူထားရမည္။

International laws

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံၾကားသတ္မွတ္ထားသည့္ အဆင့္အျမင့္ဆံုးဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား မ်ားအားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ILO ကခ်မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္ေပါင္း ၆၅ ခုေက်ာ္တြင္ သေဘၤာသား မ်ားအတြက္သီးသန္႔သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ILO ကသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ထား ေသာ ယင္းအခ်က္မ်ားက ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုၿပီးအဆင့္မီကာ သေဘၤာသားမ်ား ေနထုိင္လုပ္ကိုင္ရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားအားလံုးႏွင့္လက္ေတြ႔တြင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ ခ်မွတ္ထားေသာ သေဘာတူေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္မြမ္းမံျပင္ဆင္ကာ MLC 2006 တြင္တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ MLC 2006 သည္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရေၾကာင္းအလုပ္သမားစံႏႈန္းကိုခ်မွတ္ေပးထားသည့္ တခုတည္းေသာ သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖစ္ၿပီး 2013 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးတြင္အဓိကအေရးပါသည့္အခ်က္မ်ားက သေဘၤာသားမ်ားအခြင့္အေရးႏွွင့္ ဆက္ႏြယ္ေန ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပထိအက်ဳံးဝင္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေရေၾကာင္းအဖြဲ႔ (IMO) ၏သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးမ်ားေစမည့္အရာမ်ားစြာဖန္တီးေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံအလိုက္လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပဌာန္းထားသည္။