Training

IFOMS / ITF – MLC 2006 Training
Training-1IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ITF တို႔ ပူူးေပါင္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ သေဘၤာသားမ်ား အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ လ ( ၂၇/၂၈/၂၉) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ MLC Training ကိုပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ YMBA ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ “What is Trade Union?”, “What is IFOMS?”, “What is MLC 2006?” အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ညီအစ္ကို သေဘၤာသားမ်ား ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး ခဲဲ့သည္။

Training-2
Training-3
Training-4
Training-5

Up to date

ITF Seafarers’ Bulletin

ITF Seafarers' Bulletin

ITF – ILO MLC 2006 Seminar

ITF - ILO MLC 2006 Seminar