Member Meeting

IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ ပထမ အႀကိမ္ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမ လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ YMBA ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

img_0438

01

IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သို႔ အဖြဲ႕ဝင္ေနေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး

03

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွ တင္ျပေနပံု

02

အုပ္စုဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးေနပံု (အမ်ဳိးသား/အမ်ဳးိသမီး)

04

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အတည္ျပဳသက္မွတ္ေပးေနစဥ္