Crewing Agents

ေရေၾကာင္းအလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ (MLC) တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္ငံတို႔မွ သေဘၤာသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (တစ္ခါတစ္ရံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူဟုဆိုေသာ) သေဘၤာသားစုေဆာင္းေပးသည့္လုပ္ငန္းသည္ အလုပ္ရရန္အတြက္ ေငြေကာက္ခံျခင္းမရွိရပါ။ တရားဝင္ထုတ္ထားေသာ ေဆးစစ္ခ်က္မွတ္တမ္း၊ သေဘၤာသား လုပ္သက္ မွတ္တမ္းစာအုပ္ (CDC)၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြားလာခြင့္ အေထာက္အထားလက္မွတ္ တို႔အတြက္ကုန္က်စရိတ္ကိုသာ သေဘၤာသားထံမွေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ျပည္ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ (visa) အတြက္ကိုမူ သေဘၤာပိုင္ရွင္မွေပးေဆာင္ရမည္။

ပုဂၢလိက သေဘၤာသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးသည္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေပးေသာ အျပည့္အဝတာဝန္ယူမႈရွိသည့္စနစ္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ အမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းျခင္းသည္ အလုပ္ရွာရာတြင္အခက္ေတြ႕ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အရည္အခ်င္းရွိသည့္သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ အတားအဆီးျဖစ္သည္။

MLC သေဘာတူညီခ်က္မရသည့္ ႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါက တရားဝင္အလံတင္ထားသည့္ႏို္င္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္သေဘၤာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ဥပေဒအရလိုအပ္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သင္ မည္သည့္ႏို္င္ငံကျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုမူတည္ၿပီး အသင္းဝင္ထားသည့္သမဂၢမွေနၿပီး CBA တြင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအတိုင္း လူသစ္ေခၚယူမႈျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ Convention ကို တရားဝင္ခြင့္မျပဳထားသည့္ ႏို္င္ငံတြင္သေဘၤာသားမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္မွေခၚယူမည္ဆိုပါက Flag State ကိိုေသခ်ာမႈရွိ ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္သည္လည္း MLC စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္မႈ ရွိမရွိကို သေဘၤာပိုင္ရွင္ကေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးကို တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထားပါက အဆိုပါ႐ံုးသည္အလုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရရွိေရး အစီစဥ္တက်စီစဥ္ထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုလိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္ကတာဝန္မယူပဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံအာဏာပိုင္မ်ားကို တိုင္ၾကားရန္လိုအပ္ပါက တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။ (ဥပမာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္္​ POEA (Philippines Overseas Employment Agency) ကဲ့သို႔ Flag State သို႔မဟုတ္ Port State ေနရာမ်ဳိးသို႔တိုင္ၾကားႏိုင္သည္) အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိအဖြဲ႕ဝင္ထားသည့္ သမဂၢ သို႔မဟုတ္ ITF ႏွင့္ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္။

ပုဂၢလိကသေဘၤာကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ လူသစ္စုေဆာင္းသည့္ ကုမၸဏီတို႔က ယံုၾကည္အားကိုးရပါ့မလားဆိုသည္ကို မည္သို႔ေျပာႏိုင္ပါမည္နည္း။

သေဘၤာကိုယ္စားလွယ္သည္

၎တို႔တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ သေဘၤာသားရာထူး ေနရာ စာရင္းမ်ားအားလံုးကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ေပးရမည္။

သေဘၤာသားမ်ားကိုအလုပ္ေပးမည့္ ကုမၸဏီလိပ္စာအေသးစိတ္ႏွင့္ သေဘၤာအစီးေရစာရင္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ေပးရမည္။

စာခ်ဳပ္ေပၚတြင္လက္မွတ္မထိုးမီ စာခ်ဳပ္အရသင္ရရွိမည့္အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုေျပာျပၿပီး စာခ်ဳပ္ကိုစစ္ေဆးရန္လံုေလာက္သည့္ အခ်ိန္ေပးရမည္။

သင့္ကို စာခ်ဳပ္မိတၱဴတစ္စံုေပးရမည္။

ယင္းစာခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္းလက္ေတြ႕က်င့္သံုးေနသည့္ ဥပေဒ ႏွင့္ CBA တြင္ေဖာ္ပထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတိုင္း ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ရမည္။

အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မျပည့္ စစ္ေဆးပါ။

ႏိုင္ငံျခားဆိပ္ကမ္းတြင္ အလြယ္တကူထြက္ခြာခြင့္ရရန္ သေဘၤာပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီတို႔က ေငြေၾကးအရေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရမည္။

ျပသနာတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားပါက ျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ ထိေရာက္သည့္တိုင္ၾကားမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

သေဘၤာသားစုေဆာင္းေရး ႏွင့္ ရာထူးေနရာဝန္ေဆာင္ေပးသည့္ ကုမၸဏီမွ ၎တို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ SEA အရ သေဘၤာပိုင္ရွင္က၎တို႔ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည့္အခါ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ စနစ္တစ္ခုရွိရမည္။

လုပ္ငန္းခြင္တြင္အဆင္ေျပေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ေရေၾကာင္းေလာကအေၾကာင္းနားလည္သည့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ထားရမည္။

သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အေလးထားၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ေစခ်င္သည့္အရာကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ေပးရန္လိုသည္။

သင္ပင္လယ္ျပင္တြင္ရွိေနစဥ္ သင့္မိသားစုကသင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အကူအညီေတာင္းခံလွွ်င္ျဖစ္ေစ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံလွ်င္ျဖစ္ေစ အခေၾကးေငြမယူပဲ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္ သတင္းေပးႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အေရးေပၚအေျခအေနေပၚေပါက္လာပါက ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာအေသးစိတ္ကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ စာရင္းျပဳစုထားရမည္။

သေဘၤာကုမၸဏီ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္အခ်က္မ်ား ဥပမာသေဘၤာေပၚတြင္အရက္ေသစာ ေသာက္သံုးျခင္းမရျပဳရဆိုသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ဳိးကို သေဘၤာသားကိုေျပာျပရမည္။

CBA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္မ်ား၊ ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္အညီ သေဘၤာသားမ်ားကိုကူညီေပးသည့္ သေဘၤာမ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရမည္။