ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သေဘၤာသားဦးေရမွ ာ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ သေဘၤာေပၚတြင္ အမႈထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ သေဘၤာသားမ်ားဦးေရမွာ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိသည္။ ျမန္မာသေဘၤာသား အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အခြင့္အေရး တန္းတူ မရရွိဘဲ နိမ့္ပါးေသာ လစာႏွင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိေသာ သေဘၤာမ်ားေပၚတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနရသည္။ မွတ္ပံုတင္ သေဘၤာသား ဦးေရမ်ားျပားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိေသာဦးေရမွာ လြန္စြာနည္းပါးျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အခ်ဳိ႕ေသာ သေဘၤာကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သေဘၤာသားမ်ားအား ဂုတ္ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနျခင္းမ်ား ကိုလည္းေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းအ ေျခအေနဆိုးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားစုေပါင္း၍

 • မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္။
 • မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္း၍ လံုၿခံဳမႈ ရရွိေစရန္။
 • ဆံုး႐ႈံး နစ္နာမႈမ်ား အတြက္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကို အျပည့္အဝရရွိေစရန္။
 • အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ အတြက္လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IFOMS) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၃ရက္ေန႔တြင္ သေဘၤာ သားမ်ားစုေပါင္း၍ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္လက္မွတ္ကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ ရရွိခဲ့သည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ (၃၀၊၃၁) ရက္ေန႔တြင္ Chatrium Hotel တြင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။ မတ္လ၊၃၀ရက္ေန႔တြင္ ပင္လယ္ေပ်ာ္ညီအစ္ကိုမ်ား တက္ေရာက္၍ ေအာက္ပါ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ပါသည္။

 • ဦးေအာင္ေက်ာ္လင္း (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
 • ဦးညြန္႔ေဝ (လက္ေထာက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
 • ဦးေဇာ္ေအာင္ (ဥကၠဌ)
 • ဦးေစာေမာ္စီ (ဒုဥကၠဌ)
 • ဦးအန္႔ကူ (ဘ႑ာေရးမွဴး)
 • ဦးေအာင္ေက်ာ္စိုး (အလုပ္အမႈေဆာင္)
 • ဦးလူေအာင္ (အလုပ္အမႈေဆာင္)

မတ္လ၊ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (International Transport Workers’ Federation ITF) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အဖြြဲ႕တက္ေရာက္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ ၎ညေနပိုင္းတြင္ (ITF) မွ Executive Board အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (IFOMS) ကို Affiliate အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။
(IFOMS) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ပင္လယ္ေပ်ာ္ညီအစ္ကိုမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္လ်က္ ပင္လယ္ေပ်ာ္မ်ား၏ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လုပ္ခလစာညီတူညီမွ် ရရွိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဖက္ဖက္ ကူညီေပးခဲ့ေသာ ဦးေရႊထြန္းေအာင္သည္ ျမန္မာျပည္ဖြား ITF Inspector တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာသေဘၤာသားတို႔၏ အလုပ္ခြင္ဆိုင္ရာလိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို စိတ္ရင္းေစတနာ အမွန္ျဖင့္လုိက္လံ ကူညီေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ႀကံဳဖူးေသာ ျမန္မာ သေဘၤာသား ညီအကိုတို႔သိႏွင့္ ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဦးေရႊထြန္းေအာင္သည္ ျမန္မာပင္လယ္ေပ်ာ္တို႔၏ နစ္နာမႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုိက္လံကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္အျပင္ IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ စတင္အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲလာေသာေၾကာင့္ ITF မွ ျမန္မာ့ေရေၾကာင္း ေလာကတိုးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဦးေရႊထြန္းေအာင္ (ITF Inspector) အပါအဝင္

 1. Mr. Stephen Cotton (General Secretary ITF)
 2. Ms. Jacqueline Smith (Maritime Coordinator ITF)
 3. Mr. Jon Whitlow (Secretary Seafarers, Fisheries & Inland Navigation ITF)
 4. Mr. Steve Trowsdale (Inspectorate Coordinator ITF)
 5. Mr. John Wood (FOC Campaign Advisor ITF)
 6. Mr. Kam Soon Huat (General Secretary SOS)
 7. Mr. Mark Davis (Deputy Regional Secretary Asia/Pacific Region ITF)
 8. Mr.Lee Cash (Maritime Union Development Programme Supervisor ITF)
 9. Mr. Kevin Verma (Auditor ITF)
 10. Ms. EvelinTomson (Assistant Strategy Implementation Team ITF)
 11. Mr. Peter Lahay (Coordinator Canada ITF)
 12. Mr. Dean Summers (Coordinator Australia ITF)
 13. Mr. Johnny Hansen (President Norwegian Seafarers’ Union)
 14. Mr. TorbenSeebold (Head of Docker section Maritime Coordinator ITF Germany)
 15. Mr. Yoshihiro Shimmi (All Japan Seamen’s Union)

တို႔အဖြဲ႕မွ လာေရာက္ၿပီး IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့သည္။ IFOMS အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မျပဳခင္ကတည္းက IFOMS အဖြဲ႕သားမ်ားအား သမဂၢဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ား၊ အမႈကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း သင္တန္းမ်ားကို အႀကိမ္မ်ားစြာ လာေရာက္သင္ၾကား ေပးခဲ့ပါသည္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ မွတ္ပံုတင္ ရၿပီးေနာက္ပိုင္း လည္း IFOMS အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသာမက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ပါ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားကို ITF မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက လာေရာက္သင္ၾကားေပးခဲ့သည္။

“သင့္အခြင့္အေရးမ်ားခိုင္မာဖို႔ IFOMS နဲ႕အတူရပ္တည္စို႔”